Úvod
Preklady
Úradné preklady
Tlmočenie
Cenník
Kontakt
Facebook
Mail
Cenník  

Linka

ODBORNÉ PREKLADY

Uvedené ceny sú kalkulované za jednu normovanú stranu, t.j. 1 NS - 1800 znakov
vrátane medzier. Štandardný termín spracovania prekladu (termín bez expres príplatkov)
- 3 pracovné dni (bez dňa zadania).

Český jazyk
Z českého do slovenského jazyka (a naopak) 11,25 €/NS
Jazyky v kombinácii s Čj +1,30 €/NS
 

 

Anglický, Nemecký, Maďarský jazyk
Do slovenského jazyka 11,65 €/NS
Do cudzieho jazyka 13,00 €/NS
Z cudzieho do cudzieho jazyka 19,50 €/NS

 

Poľský, Francúzsky, Taliansky jazyk
Do slovenského jazyka od 12,70 €/NS
Do cudzieho jazyka od 13,70 €/NS
Z cudzieho do cudzieho jazyka od 19,50 €/NS

 

Ostatné jazyky
Do slovenského jazyka od 14,90 €/NS
Do cudzieho jazyka od 15,90 €/NS
Z cudzieho do cudzieho jazyka od 19,50 €/NS

 

PRÍPLATKY - Expres prekladov:
Do cca 4 hodín + 50 %
Do cca 12 hodín + 30 %
Do cca 24 hodín + 15 %
Do cca 48 hodín + 10 %
 

 

Pri realizácii prekladu jedným prekladateľom je maximálny počet NS
- 1 hod./1 NS
- 1 deň/ 7 NS

Platba a storno zákazky

Klient uhradí dohodnutú sumu na základe faktúry prevodným príkazom alebo v hotovosti. V prípade stornovania prekladu uhradí klient už preloženú časť textu.

 

ÚRADNE OVERENÉ PREKLADY

Uvedené ceny sú kalkulované za 1 str. , t.j. fyzickú stranu, v prípade, že neprekročí NS. Štandardný termín spracovania prekladu (termín bez expres príplatkov) - 3 pracovné dni
(bez dňa zadania). Expres príplatky na základe dohody. Vyhotovenie dokumentov menšieho
rozsahu do druhého dňa bez príplatku.
Notárske osvedčenia v Anglickom, Nemeckom, Francúzskom, Ruskom jazyku
vo vedľajšej budove
(Dunajská 8). Po dohode s klientom notárske osvedčenia zabezpečíme.
Poplatky u notára - účtujeme len skutočné náklady u notára.

Anglický, Nemecký 18,00 €/str.
Maďarský, Poľský, Francúzsky, Taliansky od 18,00 €/str.
Ostatné jazyky 18,00 €/str. + od 4,00 €/str.

 

Kópia prekladu s úradným overením do 3 str. 9,90 €/dok.
Kópia prekladu s úradným overením od 3 str. 3,30 €/str.
Dooverenie už vyhotoveného prekladu podľa dohody

 

Platba a storno zákazky

Klient uhradí dohodnutú sumu na základe faktúry prevodným príkazom alebo v hotovosti. V prípade stornovania prekladu uhradí klient už preloženú časť textu.

 

JAZYKOVÉ KOREKTÚRY

Jazyková korektúra nášho prekladu
Do slovenského jazyka od 6,00 €/str.
Do cudzieho jazyka od 7,50 €/str.

Jazyková alebo porovnávacia korektúra textu prekladaného cudzím prekladateľom (podľa kvality textu)
Do slovenského jazyka od 7,50 €/str.
Do cudzieho jazyka od 9,00 €/str.

Pri chybovosti viac než 40% textu sa pôvodný text znova prekladá a účtuje
sa ako nový preklad.

 

GRAFICKÉ ÚPRAVY

Grafické spracovanie na PC podľa dohody.

Ďalšie úpravy a spracovania vykonávame podľa dohody.

 

TLMOČENIE

Ceny sú len orientačné , presnú cenu vypočítame konkrétne na Vami zadanú zákazku.

Konzekutívne tlmočenie od 250,00 €/8 hod.
(Rečník hovorí v kratších úsekoch a tlmočník následne prekladá do cudzieho jazyka.
Využíva sa pri : obchodných jednaniach, školeniach... )

Simultánne tlmočenie od 300,00 €/8 hod.
(alebo konferenčné - prejav rečníka sa tlmočí súbežne a doslovne.
Využíva sa pri medzinárodných konferenciách, kongresoch a seminároch...
Tento druh tlmočenia si vyžaduje tlmočnícku techniku,ktorú pre Vás radi zabezpečíme.)

Súdne tlmočenie od 300,00 €/8 hod.
(Je interpretované tlmočníkom, ktorý je zaregistrovaný na príslušnom krajskom súde SR
a má pre túto činnosť udelené oprávnenie.
Využíva sa v prípadoch úradne dokladovaných úkonov, akými sú napr.: svadba,
pojednávanie súdu... )

Platba a storno zákazky

Klient uhradí dohodnutú cenu na základe faktúry prevodným príkazom alebo v hotovosti. V prípade stornovania zákazky v deň tlmočenie účtujeme storno poplatok vo výške
100% z ceny služby. Ak bude zákazka stornovaná deň pred tlmočením, účtujeme storno
poplatok vo výške 50% z ceny danej služby.

 

SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY

• v akomkoľvek jazyku
• v rámci celého Slovenska
• v čo najširšej škále záujmov

Na základe Vašich požiadaviek Vám spracujeme individuálnu cenovú ponuku.

 

Vysvetlivky – informácie

 • Akékoľvek vzťahy medzi objednávateľom a spracovateľom upravujú Všeobecné
  obchodné podmienky spracovateľa STELA preklady.
 • NS – normovaná strana, str./ FS – fyzická strana/, NS zaokrúhľovaná na 0,5 a celú.
 • Pokiaľ je text vysoko odborný, na základe dohody účtujeme príplatky za odbornosť.
 • Cenník je platný od 08.01.2013. Cenník je len orientačný a môže byť upravený
  podľa dohody.
 • Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.

   

  Linka